logo
Copyright Rahgozar Creative 2016
 

پایان نامه

عناوین استاد راهنما پایان نامه
۱ بررسی روایی خود گزارش دهی دیابت و هایپرتانسیون دکتر مهستی علیزاده رزیدنت پزشکی اجتماعی
۲ برسسی روایی پرسشنامه تشخیص بیماریهای روماتیسمال و استئو ارتریت دکتر  سوسن کلاهی رزیدنت داخلی
۳ مطالعه میزان مواجهه با رادن در شهر شبستر و روستاهای ان دکتر مسافری دانشجو کارشناسی ارشد
۴ اعتبارسنجی خود گزارش دهی مصرق سیگار با مارکر های بیولوژیک دکتر نیره امینی دانشجو کارشناسی ارشد
۵ اعتبارسنجی خودگزارش دهی بیماریهای تنفسی مزمن با اسپیرومتری دکترمهستی  علیزاده رزیدنت پزشکی اجتماعی
۶ بررسی روایی و پایایی پرسشنامه فعالیت فیزیکی دکتر سعید دستگیری رزیدنت پزشکی اجتماعی
۷ اعتبارسنجی خودگزارش دهی مصرف مواد مخدر با مارکرهای بیولوژیک دکترنیره امینی دانشجو کارشناسی ارشد
۸ بررسی روایی و پایایی سوالات  سوابق باروری در خانمها دکترمهستی علیزاده رزیدنت پزشکی اجتماعی
۹ برسی ارتباط کیقیت مراقبت با کیقیت زندگی بیماران مبتلا به هایپرتانسیون دکترمهستی علیزاده رزیدنت پزشکی اجتماعی
۱۰ بررسی مقادیر نیترات در محصولات غذایی شهرستان شبستر دکتر حسن تقی پور داشنجو کارشناسی ارشد
۱۱ بررسی اعتبار پرسشنامه بسامد غذایی در تعیین مقادیر ویتامیهای B12  و اسید فولیک در مقایسه با مقادیر سرمی این ویتامینها دکترعلیرضا  استاد رحیمی دانشجو کارشناسی ارشد