logo
Copyright Rahgozar Creative 2016
 

خبر

روز پنجشنبه 26 مهرماه، دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از محل کوهورت آذر در شهر خامنه بازدید کردند. در این بازدید که جهت افزایش اطلاع رسانی و استفاده از اطلاعات کوهورت آذر ترتیب داده شده بود، اقایان دکتر دستگیری، دکتر اصغری،خانم دکتر سیده مومنه...

  روز سه شنبه 23 مرداد، دکتر آرش اعتمادی از انستیتوی ملی سرطان و انستیتوی ملی سلامت آمریکا و خانم دکتر بهنوش عابدی، از آژانس بین المللی تحقیقات سرطان لیون فرانسه  برای  تبادل نظر جهت همکاری های علمی و پژوهشی میهمان کوهورت آذر بودند. میهمانان ابتدا نشستی...