logo
Copyright Rahgozar Creative 2016
 

مرحله پیگیری

مراحل اجرایی فاز پیگیری انجام شده و با آنلاین شدن پرسشنامه های،‌ فاز پیگیری نیز شروع خواهد شد. پیگیری ها هر یکسال برای تمامی افراد شرکت کننده انجام می شود. طی پیگیری سالیانه هر شرکت کننده، پرسشنامه پیگیری تلفنی سالیانه و لیست موارد فوتی و بستری  توسط پرسشگر تکمیل می شود. از اطلاعات بستری در بیمارستان و مدارک مرتبط با اقدامات تشخیصی  و درمانی انجام شده و داروهای مصرفی ، برای تکمیل فرم مرور پیامد استفاده می شود. در موارد بروز پیامد مطلوب، فرم های مرور پیامد و (در صورت مرگ فرد) اتوپسی شفاهی توسط پزشک تکمیل می شوند. در صورت تایید بروز پیامدهای مطلوبی مانند “سکته قلبی ” ، سکته مغزی یا سرطان در شرکت کنندگان مراجعه کننده به کلینیک ها و مراکز ثبت بیماری ها ، از آن شرکت کنندگان دعوت می شود ، در صورت امکان ، برای تهیه نمونه  خون به تکنسین آزمایشگاه ارجاع داده می شود.

برای بررسی تغییرات عوامل خطر و یا عوامل محافظت کننده بیماری ها در سال های پنجم، دهم و پانزدهم نمونه گیری  (خون ،ادرار،مو،ناخن) از شرکت کنندگان انجام می گیرد، داده های تن سنجی اندازه گیری می شوند و پرسشنامه های جدید سبک زندگی و بسامد مصرف خوراک برای آنها تکمیل می شوند.