logo
Copyright Rahgozar Creative 2016
 

ارزشیابی پرسشنامه بسامد غذایی

IMG_5495

برای اعتبار سنجی FFQ از بین افراد شرکت کننده در مطالعه کوهورت آذر افرادی که داوطلب بودند در طرح اعتبارسنجی پرسشنامه بسامد غذایی نیز شرکت کردند. ۱۸۰ فرد در این مطالعه وارد شدند که از تمامی این افراد در ابتدای مطالعه و یک سال بعد FFQ تکمیل می شود. علاوه بر این هر ماه ۲ بار پرسشنامه ۲۴ ساعت یاد آمد به مدت ۱۲ ماه برای این افراد تکمیل می شود. ۲۰ نفر از ۱۸۰ فرد شرکت کننده که تمایل به همکاری در بخش خونگیری داشتند ۴ بار در طول مطالعه  نمونه خون و ادرار ۲۴ ساعته اخذ می شود.  مقادیر CBC ، پروفایل لیپیدی ، آنزیم های کبدی، BUN،‌ Cr، FBS  بررسی می شود . برخی از آزمایشات تخصصی بیشتر بر روی نمونه های نگهداری  شده در فریزر ۸۰- درجه سانتی گراد  انجام خواهد شد.

 

پرسشنامه عادات غذایی

در این پرسشنامه که شامل ۳۰ سوال در مورد روش های پخت و پز موادغذایی و نگهداری آنها،‌تعداد وعده های غذایی مصرفی،‌دمای مصرفی مواد غذایی و دم نوش گیاهی می باشد. علاوه بر این در یک قسمت جداگانه سوالاتی در مورد مکمل های تغذیه ای مصرفی از افراد شرکت کننده سوال شد.