logo
Copyright Rahgozar Creative 2016
 

کلینیک

wIMG_5308

نتایج آزمایشات پس از تایید نهایی توسط متخصص آزمایشگاه، به پزشک کوهورت ارجاع داده می شد و پزشک با بررسی سابقه  بیماری، سابقه بیماریهای خانوادگی،  داروهای مصرفی ،‌نمایه توده بدن،‌فشارخون  افراد شرکت کننده به سه گروه نرمال،‌آموزش تغییر روش زندگی و ارجاع به متخصص داخلی تقسیم می شدند.  در آینده نزدیک به تمامی افراد شرکت کننده کارت سلامت کوهورت آذر داده خواهد شد تا  در صورت بروز  مشکلات سلامتی به کلینیک کوهورت آذر که  متخصصان رشته های مختلف پزشکی در آن بیماران را ویزیت می کنند،‌ مراجعه کنند.