logo
Copyright Rahgozar Creative 2016
 

Author: نویسنده

روز پنجشنبه 26 مهرماه، دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از محل کوهورت آذر در شهر خامنه بازدید کردند. در این بازدید که جهت افزایش اطلاع رسانی و استفاده از اطلاعات کوهورت آذر ترتیب داده شده بود، اقایان دکتر دستگیری، دکتر اصغری،خانم دکتر سیده مومنه...

  روز سه شنبه 23 مرداد، دکتر آرش اعتمادی از انستیتوی ملی سرطان و انستیتوی ملی سلامت آمریکا و خانم دکتر بهنوش عابدی، از آژانس بین المللی تحقیقات سرطان لیون فرانسه  برای  تبادل نظر جهت همکاری های علمی و پژوهشی میهمان کوهورت آذر بودند. میهمانان ابتدا نشستی...