logo
Copyright Rahgozar Creative 2016
 

پرسشگری تغذیه

wIMG_5258
wIMG_5408

پرسشنامه بسامد مصرف خوراک:

پرسشنامه بسامد مصرف خوراک  ابزاری برای تعیین بار مصرف اقلام طی مدت زمان مشخص شده ، می باشد. در این پرسشنامه ،‌گزیده ای از مواد غذایی که معمولا افراد مصرف می کنند ،‌گردآوری شده است و از مصرف هریک طی یک سال گذشته سوال می شود. یک پرسشنامه ۱۱۳ آیتمی می باشد که بر اساس غذاهای مصرف در محل های مورد بررسی بومی سازی شده است.پرسشنامه بر اساس پروتکل کشوری تکمیل و در مورد اطلاع دقیق تر از اندازه مصرف مواد غذایی از آلبوم تصویری رنگی  استفاده می شد.در این پرسشنامه افراد به سوالاتی  در مورد آب مصرفی خود نیز  در فصل های مختلف پاسخ می دادند.