logo
Copyright Rahgozar Creative 2016
 

پرسشگری بالینی

قسمت-اول

این بخش شامل قسمتهای مختلف می باشد:

 

تاریخچه باروری

سوالاتی در مورد  اولین سن حاملگی ، سابقه سقط،مرده زایی ، تعداد زایمان ها، روش های پیشگیری از بارداری ، زمان یائسگی و تستهای غربالگری (معاینه پستان، ماموگرافی و پاپ اسمیر) از خانم های شرکت کننده سوال می شد.

 

سوابق بیماریهای مزمن

در این قسمت شرح حال پزشکی در مورد سابقه بیماری، سن در زمان تشخیص و تحت درمان بودن، ‌داورهای مصرفی و سوابق آزمایشگاهی ،‌انواع سرطان ها ،‌صرع ،‌اختلالات روانپزشکی ،‌اختلالات یادگیری ،‌اختلال حافظه ،‌سابقه بیماریهای مختلف  از شرکت کننده گرفته می شد.

 

سابقه خانوادگی

در این قسمت بیماریهایی که در افراد خانواده فرد دیده می شوند،‌با انتخاب نسبت آن افراد با فرد شرکت کننده، ‌قید می شد.

دهان

بهداشت دهان و دندان

در این قسمت معاینه و ثبت وضعیت دهان و دندان افراد انجام می شد و  تعداد دندان های سالم ، پرشده ،پوسیده و افتاده افراد بررسی و ثبت می شد.

قسمت-فشار

اندازه گیری فشار خون و ضربان قلب

فشار خون و تعداد ضربان قلب افراد دوبار و بر اساس پروتکل اندازه گیری فشار خون در کوهورت پرشین اندازه گیری می شد. با استفاده از فشار سنج عقربه ای ریشتر (reister) فشارخون از هر بازو دوبار به فاصله ۱۰ دقیقه  اندازه گیری و  نبض فرد شرکت کننده بر اساس پروتکل نیز دوبار اندازه گیری می شد.

 

معاینه فیزیکی و معلولیت های جسمی

در این بخش طاسی سر،‌موی زاید ( خانم ها ) رنگ عنبیه و اختلالات ستون فقرات بررسی می شد.

 

عادات فردی

در این بخش عادات فرد شرکت کننده از لحاظ مصرف سیگار و سایر دخانیات ، انواع مواد مخدر،‌الکل ارزیابی می شد.