logo
Copyright Rahgozar Creative 2016
 

پذیرش

w1 (2)
w2

در این مرحله ابتدا مراجعه کنندگان ثبت نام می شدند و مشخصات آنها در نرم افزار پذیرش ثبت می شد. سپس رضایت نامه کتبی ، که برای انجام کلیه مراحل لازم و اجباری است،‌از مراجعه کنندگان اخذ می گردید. افراد بر اساس چک لیست به بخش های دیگر ارجاع داده می شدند. پس از ثبت کامل مشخصات شناسنامه ای افراد، بر اساس پروتکل تعیین شده کد ۱۱ رقمی  تحت عنوان Persian Cohort identification ( PCID)  ‌برای هر فرد تعیین می شد که این کد برای هر شرکت کننده اختصاصی بود.