logo
Copyright Rahgozar Creative 2016
 

هماهنگی و دعوت

w1
w2

پس از مشخص شدن خانوارهای منطقه تحت مطالعه و ترتیب ورود آنها ، دعوتهای تلفنی صورت گرفت.  در هر خانوار ،کلیه افراد ۳۵ الی ۷۰ سال که واجد معیارهای ورود و فاقد معیارهای خروج بودند، وارد مطالعه شدند.

 

نحوه دعوت از خانوارهای واجد شرایط

قبل از شروع به دعوت خانوار، لیست تجمیعی از افراد واجد شرایط توسط خانه های بهداشت تهیه شده بررسی و پس از تایید نهایی طبق مراحل زیر از افراد واجد شرایط دعوت بعمل آمد

-مرحله اول اطلاع رسانی در مورد مطالعه کوهورت‌آذر بود

-دعوت از معتمدین محلی به منظور آشنا شدن آنها با فواید و مراحل مطالعه

-سخنرانی در مکانهای عمومی مانند مساجد ، فرهنگسرا ها و مدارس

-توزیع پفلت عمومی معرفی مطالعه کوهورات آذر

-نصب تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهرها و روستاها

 

مرحله دوم

مرحله دوم از طریق تماس تلفنی  دعوت از افراد واجد شرایط  انجام گرفت.  تماس تلفنی ۱ هفته قبل از مراجعه افراد انجام می گرفت و مواردی که افراد برای شرکت در مطالعه رعایت می کردند از جمله : کوتاه نکردن ناخن های دست و پا، رنگ نکردن و حنا نبستن موهای سر، حمام رفتن یک روز قبل از مراجعه، به همراه داشتن کارت ملی ،شناسنامه، یک قطعه عکس، قیچی ، ناخن گیر و داروهای مصرفی ،سبک خوردن شام و آوردن عینک، توضیح داده می شد و روز قبل از حضور در کوهورت ،‌برای یادآوری با افراد مجددا تماس گرفته می شد.