logo
Copyright Rahgozar Creative 2016

جدیدترین اخبار

پژوهش های ما

با توجه به جایگاه علمی کوهورت، وجود چنین مطالعه ای در هر دانشگاه بسیار با ارزش می باشد. در همین راستا در سال ۱۳۹۳ دانشگاه علوم پزشکی تبریز آمادگی خود را برای اجرای کوهورت بخشی از  مطالعه اپیدمیولوژیک آینده نگر جمعیت بالغ ایران (پرشین) اعلام نمود.